Cera Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Op de cover: 400.000 vennoten tegen 2025. Dat is onze ambitie. Cera wil een breed gedragen coöperatie blijven van betrokken en enthousiaste vennoten. De beleving van het vennoot zijn en het verbinden van 400.000 vennoten rond onze missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ staan centraal in al onze activiteiten.

Jaarverslag 2022

Inhoudstafel 5 Brief van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders 12 Verslag van de statutaire bestuurder aan de Algemene Vergadering 12 Onze missie 12 Cera 2025 15 Onze vennoten 19 Onze vennotenvoordelen 22 Ons inspraakverhaal 22 Regionale Adviesraden 22 Réunion des Bureaux des Conseils Consultatifs Régionaux 23 Nationale Adviesraad 23 Van Domeinstuurgroep naar Maatschappelijke Adviesraad 26 Onze maatschappelijke projectwerking 26 Onze drie ambities 27 Onze waarden 27 Regionale projectwerking 30 Nationale maatschappelijke dienstverlening 37 Internationale maatschappelijke dienstverlening 41 Cera en duurzame ontwikkeling 44 Ontwikkeling KBC Groep 44 Verankering KBC Groep en beheer financieel patrimonium 45 Participaties 45 Coöperatief dividend 48 Onze werkingsstructuur 48 Raad van Bestuur Cera Beheersmaatschappij 56 Operationele werking 58 Bijzonder verslag van de statutaire bestuurder 64 Niet-geconsolideerde jaarrekening 64 Balans, resultatenrekening en toelichting 64 Niet-geconsolideerde balans na resultaatverwerking 66 Niet-geconsolideerde resultatenrekening en resultaatverwerking 70 Toelichting 78 Sociale balans 78 Staat van de tewerkgestelde personen 82 Commentaar bij de jaarrekening Balans 87 Resultatenrekening 89 Resultaatverwerking 89 Bijkomende informatie 92 Verslag van de commissaris 96 Colofon 82

Jaarverslag 2022 5 Brief van de voorzitter en van de gedelegeerd bestuurders “There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credits. Try to be in the first group, there is far less competition”, Indira Ghandi, 1917-1984 Geachte lezer, Vorig boekjaar sloot ik mijn brief af met een boodschap van hoop: “Samen met u ben ik ervan overtuigd dat de vrijheid na corona ons des te meer zal motiveren om onze duurzame samenwerking verder invulling te geven”. “Never give up!”, met deze woorden van Churchill in gedachten, zijn wij bij Cera blijven doorgaan. Bij Cera doen wij het werk, elke dag opnieuw. Maar eenieder die bij Cera betrokken is, verdient ook de eer en de dank. De Oekraïnecrisis die in het voorjaar van 2022 uitbarstte, bracht uitzonderlijke uitdagingen met zich mee op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak. De brutale invasie veroorzaakte een schokgolf in de wereldeconomie. Maar met de strijdvaardigheid, flexibiliteit en het aanpassingsvermogen die zo eigen zijn aan coöperaties, hebben we het afgelopen jaar hieraan samen met succes het hoofd geboden. Cera, samen bouwen aan een sterke coöperatie Op regelmatige basis geeft Cera E-aandelen uit, waardoor ze haar achterban verjongt en verbreedt. Ook in 2022 werden met succes nieuwe E-aandelen uitgegeven en werd de vennotenbasis verder verjongd. Dat is belangrijk voor de dynamiek van Cera en voor de efficiënte werking van haar inspraakstructuren. In 2022 kenden wij, met nagenoeg 6.000 vennoten, voor het derde jaar op rij opnieuw een netto-aangroei van het totale vennotenbestand. Dit dankzij de werving van meer dan 13.000 nieuwe vennoten en een dalend aantal vrijwillige uittredingen en overlijdens. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert projecten met een duidelijk doel: investeren in welvaart en welzijn. En dat al 130 jaar lang. Als coöperatie voeren we een voorzichtig beleid op lange termijn waarbij in goede jaren reserves worden opgebouwd. Dat maakt de balans van Cera sterker om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Het laat ook toe om over een moeilijker boekjaar toch een dividend te kunnen uitkeren. Zo werd over boekjaar 2020 een dividend van 3% uitgekeerd, ondanks een negatief jaarresultaat. In 2021 kon onze coöperatie na de moeilijke corona-jaren terug positieve cijfers voorleggen. Dit was te danken aan de hervatting van de dividenden van KBC Groep en KBC Ancora. Over boekjaar 2021 keerde Cera een dividend van 3,25% uit. In 2022 zette deze positieve tendens zich verder, in het bijzonder door een buitengewoon dividend dat KBC Groep uitkeerde. Bovendien versterkte Cera haar participatie in KBC Groep het afgelopen jaar met de aankoop van 4,4 miljoen extra aandelen. Dit alles laat Cera toe een uitzonderlijke dividendverhoging met 1% toe te kennen. Vandaar ook het voorstel van de Raad van Bestuur van Cera aan de Algemene Vergadering om over het boekjaar 2022 een dividend van 4,25% (3,25% + 1%) toe te kennen. Inspraak: dé kracht van coöperatief ondernemen Via een getrapte structuur hebben de vennoten op diverse niveaus inspraak in de werking van Cera. De ca. 400.000 vennoten van Cera worden vertegenwoordigd door zo’n 900 adviserende leden in 45 Regionale Adviesraden/Conseils Consultatifs Régionaux/Regionalen Beratungsausschüssen. Deze adviesraden zijn de lokale antennes van Cera. Ze hebben een belangrijke rol in het doorstromen van informatie van de bestuursorganen naar de basis en vice versa en beslissen autonoom over financiële ondersteuning van regionale projecten. Elke Regionale Adviesraad is door vier leden vertegenwoordigd in de Nationale Adviesraad. In deze Nationale Adviesraad ontmoeten vertegenwoordigers van de vennoten, directie en leden van de Raad van Bestuur elkaar en plegen ze overleg. De aanwezigheid van de leden was ook in 2022 opnieuw hoog en is een uitdrukking van de betrokkenheid van die leden bij de werking van Cera en verdient onze absolute waardering. Vanaf 2022 organiseert Cera haar inspraak rond maatschappelijke dienstverlening onder de koepel van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR), waaronder drie ambitiestuurgroepen, een werkgroep Cera Kunstcollectie en een verbindend voorzittersoverleg ressorteren.

6 Jaarverslag 2022 Positieve impact in de samenleving via maatschappelijke dienstverlening Met zo’n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar. Daarom zetten we onze schouders onder onze drie ambities: een solidaire en respectvolle samenleving zonder drempels, warme en zorgzame buurten voor iedereen en sterke en breed gedragen coöperaties. Samen met onze vennoten realiseren we duurzame maatschappelijke impact, in samenwerking met vele partners, solidair en met respect voor iedereen. Samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen zijn onze waarden. Lokale en regionale projectwerking en nationale maatschappelijke dienstverlening Cera realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar vennoten en hun vertegenwoordigers. Via de getrapte structuur hebben de vennoten immers inspraak in de werking van de organisatie. De Cera-vennoten die lid zijn van een Regionale Adviesraad (RAR) beslissen welke projecten voor welk bedrag steun krijgen. Zo creëert Cera vanuit de basis maatschappelijke impact op lokaal niveau. De leden van de RAR geven mee vorm en inhoud aan de regionale projectwerking van Cera. Ze hebben daarbij oog voor zowel kwaliteitsvolle projecten, die aansluiten bij de drie ambities, als voor de waardering van de plaatselijke vennotenbasis. Alle adviesraden functioneren volgens dezelfde Cerawaarden binnen de Cera-structuur. Het zijn de leden van de Regionale Adviesraden die beslissen over lokale projecten. Deze lokale vennoten, met een grote betrokkenheid bij en kennis over hun regio, geven zo de projectwerking van Cera geloofwaardigheid en draagvlak. Als vennoot bouwen ze mee aan projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. In 2022 besteedde Cera op regionaal vlak in totaal 1.490.106 euro aan 590 regionale projecten en projecten van de Réunion des Bureaux des CCR in Wallonië. Voor elk van de 3 ambities investeert Cera ook in grote nationale projecten, initiatieven en campagnes en in dienstverlening, vaak met grote betrokkenheid van haar vennoten. Daarvoor werkt Cera samen met een honderdtal partnerorganisaties uit social profit, onderzoek, onderwijs, praktijkwerkers, stichtingen en overheidsinstanties. In 2022 werd er voor 2.407.598 euro besteed aan 68 nationale projecten en overige dienstverlening. Internationale maatschappelijke dienstverlening BRS vzw (de Belgische Raiffeisenstichting), waarin Cera en KBC structurele partners zijn, helpt via microfinancieren en microverzekeren om de levenskwaliteit van rurale ondernemers en boeren in het Zuiden duurzaam te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners, gebaseerd op de unieke praktijkervaring en kennis van (coöperatief) bankieren en verzekeren. In 2022 bood BRS 513 dagen vorming en dienstverlening en 145.005 euro financiële steun aan 14 internationale projecten in 9 landen in Afrika en Latijns-Amerika. BRS Microfinance Coop is een erkend coöperatief ontwikkelingsfonds. BRS vzw, Cera en KBC zorgden niet alleen voor de startinbreng maar stellen ook hun kennis en ervaring ten dienste van microfinanciering en microverzekeren. BRS Microfinance Coop streeft naar een financieel en sociaal rendement voor iedere vennoot. Dit is mogelijk omdat ze de organisaties waarin ze investeert zeer grondig screent op hun coöperatieve geest, hun financiële en hun sociale kwaliteiten. BRS Microfinance Coop investeert de opgehaalde inbreng in microfinancieringsinstellingen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië, die op hun beurt microkredieten verstrekken aan lokale ondernemers en landbouwers, of aan de coöperaties die ze verenigen. In 2021 besliste de Raad van Bestuur om met de toekomstige investeringen voortaan te focussen op de MFI-partners die nauw betrokken zijn bij de werking van BRS vzw (coaching en vorming). De keuze van dit aangepaste investeringsbeleid was het resultaat van de evaluatie van vijf jaar investeren. KBC en Cera scharen zich ten volle achter dit nieuwe beleid en bevestigen dat zij hun inbreng van 17,5 miljoen euro in de coöperatie aanhouden.

Jaarverslag 2022 7 Cera en duurzame ontwikkeling Coöperaties spelen een unieke rol in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen: ze dragen bij aan duurzame economische groei en sociale ontwikkeling en nemen hun verantwoordelijkheid voor milieu en omgeving. Ook voor Cera is duurzame ontwikkeling een rode draad in de diverse facetten van haar werking. Het is dan ook geen toeval dat samen investeren in welvaart én in welzijn de missie van Cera perfect samenvat. Investeren in welvaart doet Cera als grootste aandeelhouder van KBC en CBC. Via haar aanwezigheid in de bestuursorganen van KBC en CBC speelt Cera een belangrijke rol in het aanmoedigen en ondersteunen van het management om duurzame ontwikkeling concreet te vertalen naar alle activiteiten van de groep. De afgelopen jaren hebben KBC en CBC op dat vlak alvast een parcours afgelegd waarop alle KBC-stakeholders best trots mogen zijn. Cera is ook een belangrijke investeerder in het welzijn van haar vennoten en van de ruimere samenleving. Haar hoopgevende, realistische en moderne visie op duurzame ontwikkeling vertaalt zich naar een waaier van ambities waar Cera op vlak van duurzame ontwikkeling een verschil wil maken: een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels, warme en zorgzame buurten voor iedereen, sterke en breed gedragen coöperaties, attractieve en duurzame vennotenvoordelen, duurzaamheid in ons huis. Vennotenvoordelen, de kracht van samenaankoop De vennotenvoordelen van Cera zijn kortingen op goederen, diensten en events rond een aantal lifestylethema’s en voordelen in samenwerking met onder meer KBC. Voor de verschillende doelgroepen wil Cera door deze aanbiedingen affiniteit met haar vennotenbasis creëren en het huishoudbudget reduceren. Deze voordelen zijn voor de vennoten een tastbaar bewijs van de coöperatieve kracht. De nauwe samenwerking met leveranciers en het samen aankopen van producten en diensten leveren aanzienlijke kortingen op. Niet alleen Cera, maar ook de commerciële partners doen vaak een substantiële inbreng. Voor de jonge vennoten van 16 tot 35 jaar verschijnen een maal per jaar de magazines ENGAGE en ENJOY. ENGAGE brengt artikels die aanleunen bij de leefwereld van deze generatie en ook ENJOY mikt, met de vele kortingen op de zomerfestivals en specifieke jongerenproducten, op dit segment van de Cera-vennoten. De goede reputatie die Cera opbouwde met haar vennotenvoordelen, is een troef om andere vennoten aan te trekken. In 2022 namen 154.548 vennoten deel aan de vennotenvoordelen. Met 2,7 miljard euro winst realiseerde KBC Groep in 2022 uitstekende resultaten in uitzonderlijke omstandigheden Johan Thijs, CEO, en Koenraad Debackere, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, stellen het als volgt in hun commentaren in het jaarverslag van KBC Groep: “In 2022 konden we enerzijds het volledige resterende bedrag aan vroeger aangelegde waardeverminderingen voor de coronacrisis terugnemen, maar legden we anderzijds 0,4 miljard euro aan waardeverminderingen voor geopolitieke en opkomende risico’s aan, waarmee we de vooral indirecte economische impact van de oorlog in Oekraïne op onze kredietportefeuille afdekken. Onze opbrengsten groeiden aan met 12%, waarbij vooral de gestegen nettorente-inkomsten opvallen, terwijl onze kostenbasis uiteraard te lijden had onder de inflatoire druk, maar ook onder significant hogere banktaksen. Dat bracht onze nettowinst voor 2022 in totaal op een uitstekende 2,7 miljard euro, 5% meer dan het resultaat van het jaar voordien. We stellen aan de Algemene Vergadering een brutototaaldividend voor van 4 euro per aandeel voor 2022, bestaande uit een interim-dividend van 1 euro, uitgekeerd in november 2022, en een slotdividend van 3 euro, uit te keren in mei 2023. Ook 2023 zal grote uitdagingen met zich meebrengen. De monetaire en budgettaire beleidsmakers moeten zowel de hoge inflatie onder controle krijgen als ervoor zorgen dat de impact op de groei zo beperkt mogelijk blijft. In een context van stijgende rentes komt ook de wereldwijde schuldproblematiek opnieuw onder de aandacht. Onze resultaten van dit jaar en de voorbije jaren zijn echter het bewijs dat we, ook in uitdagende omstandigheden, kunnen voortbouwen op onze sterke fundamenten en onze strategie”.

8 Jaarverslag 2022 Cera 2025 en Cera 2025 NXT brengen onze coöperatie in beweging In 2019 werd het startschot gegeven voor Cera 2025, een innovatieve programma-aanpak die vorm geeft aan een wervende coöperatie die klaar is voor de toekomst. Cera wil immers relevant blijven in een snel veranderende wereld en neemt samen met haar vennoten hier het voortouw in. In essentie wordt via het programma Cera 2025 invulling gegeven aan de volgende uitdagingen: Cera past zich aan aan een snel veranderende wereld en heeft daarvoor zeven duidelijke speerpunten geformuleerd. Cera wil een breed gedragen coöperatie blijven van om en bij de 400.000 betrokken en enthousiaste vennoten. Dit veronderstelt een adequate aanpak en opvolging inzake werving en betrokkenheid van vennoten. Ons strategisch programma Cera 2025 is nu halfweg en het is duidelijk dat we op de goede weg zitten en de vooropgestelde ambities zullen halen. Maar doordat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, zagen we ons genoodzaakt om onze ambities bij te stellen en bijkomend te investeren in data, leadmanagement, digitaliteit en ICT infrastructuur. Dit zullen we realiseren via de opstart van een aantal nieuwe werven binnen het programma Cera 2025 dat we herdoopten tot Cera 2025 NXT. Dank je wel! Wij zijn onze vennoten erkentelijk voor hun vertrouwen en betrokkenheid. Wij zijn onze medewerkers dankbaar voor hun inzet, creativiteit en gedrevenheid. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst, waarin wij voor en met de vennoten met veel goesting samenwerken. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! We kijken er alvast naar uit om je weer te ontmoeten en we blijven zoals steeds nauw met elkaar verbonden via onze Cera-kanalen. Leuven, 28 april 2023 Met coöperatieve groeten, Katelijn Callewaert Franky Depickere Yvan Jonckheere gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder voorzitter Raad van Bestuur voorzitter Managementcomité

Jaarverslag 2022 9

12 Jaarverslag 2022 Verslag van de statutaire bestuurder aan de Algemene Vergadering Onze missie Cera. Samen investeren in welvaart en welzijn. Met zo’n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar. Cera 2025 In 2019 werd het startschot gegeven voor Cera 2025, een innovatieve programma-aanpak die vorm geeft aan een wervende coöperatie die klaar is voor de toekomst. Cera wil immers relevant blijven in een snel veranderende wereld en neemt samen met haar vennoten hier het voortouw in. In essentie wordt via het programma Cera 2025 invulling gegeven aan de volgende uitdagingen: • Cera past zich aan aan een snel veranderende wereld en heeft daarvoor zeven duidelijke speerpunten geformuleerd (zie verder). • Cera wil een breed gedragen coöperatie blijven van om en bij de 400.000 betrokken en enthousiaste vennoten. Dit veronderstelt een adequate aanpak en opvolging inzake werving en betrokkenheid van vennoten. De strategie in beeld Omwille van een steeds sneller evoluerende context, onder meer inzake digitalisering, veranderingen in wetgevend kader en wijzigend distrubutielandschap, kwamen vennotenwerving en vennotenbetrokkenheid de laatste jaren in een heel ander licht te staan. Ook in deze wijzigende context, en vanuit haar missie en doel, wil Cera een breed gedragen coöperatie blijven. Hiertoe moet Cera niet alleen relevant blijven voor haar bestaande vennoten, maar moet ze ook nieuwe vennoten werven. Vanuit de visie ’We doen samen waar we alleen te klein voor zijn’, zet Cera sterker dan ooit in op de samenwerking met haar vennoten en met diverse partners zoals KBC/CBC en de groep Boerenbond. Samen maken zij Cera en zorgen zij mee voor impact. Zeven speerpunten Om deze strategie in een sterk wijzigende omgeving te realiseren, stelde de Raad van Bestuur van Cera zeven bijkomende speerpunten voorop. Profiel en positionering Om haar doelstellingen te bereiken is het belangrijk om kort en krachtig te kunnen uitleggen waar Cera voor staat en wat dit betekent voor haar vennoten. Cera gaat de manier waarop ze de coöperatie profileert en positioneert aanpassen aan de wijzigende omstandigheden.

Jaarverslag 2022 13 Evolueren door te experimenteren Om nieuwe doelen te realiseren, moet Cera nieuwe dingen doen en via concrete, meetbare experimenten in de verschillende activiteiten van Cera leren wat werkt en wat niet werkt. Een sterke digitale werking Cera wil de mogelijkheden en opportuniteiten van digitaliteit optimaal benutten en integreren in de diverse aspecten van haar werking. Aandacht voor duurzame ontwikkeling Cera zal blijven inzetten op duurzame ontwikkeling, die zich situeert op vier vlakken: economische welvaart, sociale inclusie en cohesie, duurzame leefomgeving en goed bestuur. Vennotenvoordelen evolueren naar een loyaliteitsprogramma Tevreden en loyale vennoten zijn de beste promotoren voor Cera. Een voordelen- en loyaliteitsprogramma dient deze dynamiek verder te ondersteunen. Een enthousiasmerende maatschappelijke dienstverlening De maatschappelijke dienstverlening van Cera motiveert, inspireert en activeert vennoten. Cera zal haar werking richten op drie ambities die de vennoten aanbelangen en die in het DNA van Cera zitten: een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels, warme en zorgzame buurten voor iedereen en sterke en breed gedragen coöperaties. Vennoten meer betrekken bij de werking Cera bouwt aan een sterke langetermijnrelatie met haar vennoten en verbindt hen. De beleving van het vennoot zijn en het verbinden van zo’n 400.000 vennoten rond haar missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ staan centraal in al haar activiteiten. 13.000 nieuwe vennoten in 2022 Ook in 2022 werd verder aan de weg getimmerd. De werving van nieuwe vennoten raakte in een stroomversnelling door de succesvolle wervingscampagne in het voorjaar, door de roadshow ‘Cera on the move’ én de continue aandacht voor werving bij alles wat we doen. Daardoor verwelkomden we maar liefst 13.000 nieuwe vennoten en slaagden we erin onze vennotenbasis verder te verjongen. Vennoten die zo enthousiast zijn dat ze anderen overtuigen om vennoot te worden? Die bestaan zeker! Met de uitkomst van onze tevredenheidsonderzoeken kunnen we spreken van tevreden vennoten die bereid zijn om Cera te ‘promoten’. Ondertussen zorgde de oplevering en implementatie van een modern dataplatform (kortweg D&A) ervoor dat we de bewegingen in onze vennotenportefeuille haarscherp in kaart kunnen brengen en de nodige acties kunnen ondernemen. Dankzij dit Cera D&A hebben we ook een beter zicht op de betrokkenheid van onze vennoten en kunnen we bijsturen waar nodig.

14 Jaarverslag 2022 Onze vennoten centraal We zetten meer dan ooit onze vennoot centraal. Dankzij een helder profiel en positionering, een vernieuwde communicatie-aanpak en de drie sterke ambities van onze maatschappelijke werking zorgen we ervoor dat onze projecten door meer focus meer impact realiseren. Onze maatschappelijke werking ging resoluut voor drie sterke ambities om nog meer impact te realiseren én onze vennoten hier zoveel mogelijk bij te betrekken. De Notenkrakkencampagne is alvast een schot in de roos. Door het betrekken en verbinden van onze vennoten rond noten konden we samen doen waar we alleen te klein voor zijn. Om onze vennoten zo optimaal mogelijk te laten genieten van alles wat we te bieden hebben, worden de diverse digitale processen (bv. intekening op aandelen, voordelen, events, …) voortdurend verbeterd. Onze Cera Check, een tool waarbij alle activiteiten getoetst worden aan bepaalde criteria om na te gaan of de activiteit voldoende ‘Cera proof’ is, draaide op volle toeren en bewees alvast zijn waarde. In 2023 leggen we de lat nog een tikkeltje hoger en moeten alle activiteiten een vooropgestelde minimumscore halen. Cera 2025 NXT Ons strategisch programma Cera 2025 is nu halfweg en het is duidelijk dat we op de goede weg zitten en de vooropgestelde ambities zullen halen. Maar doordat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, zagen we ons genoodzaakt om onze ambities bij te stellen en bijkomend te investeren in data, leadmanagement, digitaliteit en ICT infrastructuur. Dit zullen we realiseren via de opstart van een aantal nieuwe werven binnen het programma Cera 2025 dat we herdoopten tot Cera 2025 NXT.

Jaarverslag 2022 15 Onze vennoten De coöperatie Cera vindt haar oorsprong in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Raiffeisen was een Duitse burgemeester uit de 19e eeuw. De hongerwinter van 1846-1847 bracht bittere armoede in zijn regio. Raiffeisen stelde vast dat liefdadigheid geen soelaas bracht. Daarom bond hij op zijn manier de strijd aan tegen armoede. Hij koos hierbij voor een resoluut andere aanpak: zelfhulp. Hij bracht arme boeren samen om zichzelf en elkaar te helpen. Onderlinge solidariteit op basis van een coöperatieve structuur moest hen uit de armoede halen. In 1892 werd in het Vlaams- Brabantse Rillaar de eerste coöperatie opgericht waaruit later CERA Bank zou groeien. In juni 1998 fusioneerde CERA Bank met Kredietbank en ABB Verzekeringen tot KBC. De coöperatie Cera is al lang geen bank meer. Ze groepeert de vroegere vennoten van CERA Bank en nieuw toegetreden vennoten en geeft een eigentijdse en toekomstgerichte invulling aan de coöperatieve waarden. Op regelmatige basis geeft Cera E-aandelen uit, waardoor ze haar achterban verjongt, verbreedt en activeert. Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. En dat al 130 jaar lang.

op 31·12·2022 266.000 GEZINNEN 48% VROUWEN GEMIDDELDE LEEFTIJD 55 jaar 0-15j 16-25j 26-35j 36-50j 6% 10% 17% 4% 387.709 VENNOTEN ONZE VENNOTEN

19% West-Vlaanderen 18% Oost-Vlaanderen 20% Antwerpen 17% Vlaams-Brabant 1% Waals-Brabant 4% Luik 1% Brussel 1% Luxemburg 1% Namen 4% Henegouwen 13% Limburg 52% MANNEN Nederlandstalig Franstalig Duitstalig 13.234 NIEUWE VENNOTEN 51-70j 70+j 39% 24% 5875 Net to aangroei vennoten

18 Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 19 Onze vennotenvoordelen De vennotenvoordelen van Cera zijn kortingen op goederen, diensten en events rond een aantal lifestylethema’s en voordelen in samenwerking met onder meer KBC. Voor de verschillende doelgroepen wil Cera door middel van deze aanbiedingen affiniteit met haar vennotenbasis creëren en het huishoudbudget reduceren. Deze voordelen zijn voor de vennoten een tastbaar bewijs van de coöperatieve kracht. De nauwe samenwerking met leveranciers en het samen aankopen van producten en diensten leveren aanzienlijke kortingen op. Alleen Cera-vennoten die voor minstens 600 euro intekenden op Cera-aandelen, kunnen van de vennotenvoordelen genieten. Cera biedt haar voordelen zowel online aan als via het magazine CeraSelect. Via het label Continuo kunnen de vennoten het hele jaar door genieten van kortingen, met de bedoeling hun budget te verlichten en hun koopkracht te verhogen. Niet alleen Cera, maar ook de commerciële partners doen vaak een substantiële inbreng. Daarnaast staat Cera in voor de uitwerking van het aanbod, voor de communicatie via magazines, de website en digitale nieuwsbrieven en voor de nazorg. Voor de jonge vennoten van 16 tot 35 jaar verschijnen een maal per jaar de magazines ENGAGE en ENJOY. ENGAGE brengt artikels die aanleunen bij de leefwereld van deze generatie en ook ENJOY mikt, met de vele kortingen op de zomerfestivals en specifieke jongerenproducten, op dit segment van de Cera-vennoten. Bij de keuze van de vennotenvoordelen wordt rekening gehouden met onder meer: het creëren van community, het gezondheidsaspect, duurzaamheid en milieu, kwaliteit, het coöperatieve aspect, diversiteit. Cera werkte in het kader van de vennotenvoordelen ook in 2022 samen met tal van coöperatieve producenten. En samen met KBC creëerde Cera terug een aantal voordelen voor Cera-vennoten. Daarnaast werkt Cera samen met organisaties met een maatschappelijk doel. Door de krachten te bundelen kan Cera heel wat bruggen bouwen met maatschappelijke thema’s en hefboomeffecten creëren die iedereen ten goede komen. De goede reputatie die Cera opbouwde met haar vennotenvoordelen, is een troef om andere vennoten aan te trekken. Ook in het kader van werving spelen de vennotenvoordelen dus hun rol.

VENNOTENVOORDELEN Nederlandstalig Franstalig Duitstalig Minder dan 1 jaar vennoot Tussen 1 en 5 jaar vennoot Meer dan 5 jaar vennoot op 31·12·2022 Deelnemers per taal 93% 6.5% 0.5% Deelnemers volgens anciënniteit 7.98% 10.33% 81.69% 16-25j 26-35j 36-50j 51-70j 70+j 0-15j 7% 11% 22% 40% 14% 6% DEELNEMERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE 314.935 56.978 136.333 18.215 387.709 Aantal vennoten dat kan deelnemen via CeraSelect Aantal jongeren dat kan deelnemen via ENJOY Aantal vennoten dat deelnam via CeraSelect Aantal jongeren dat deelnam via Enjoy vennoten

KBC voordelen Woonkredieten maart 3623 KBC Chatten over Vastgoed mei 939 Geschenkkaart Colruyt maart & oktober 51.127 Actie Nationale Loterij oktober 46.997 Bol.com mei & oktober 34.998 Prik & Tik Duvel oktober 19.459 Geschenkkaart Dreamland maart / mei & oktober 29.497 Beleving & community Sauna maart 5809 Centerparcs maart 5095 Cera Goodwalk Namen maart 4615 Cera Goodwalk Genk maart 3548 Tour de Cera maart 3836 Musical Red Star Line oktober 3801 Floraliën Gent oktober 3496 Cera on Tour maart 2956 Walibi mei 2938 Oesterput oktober 2405 Tombola AANTAL BESTELLINGEN Producten Reis naar Kreta met Evy Gruyaert oktober 55.926 Diner in ‘Le Pristine’ van Sergio Herman maart 50.102 Samsung Home Cinema (& Streams jaarabonnementen) mei 27.955

22 Jaarverslag 2022 Ons inspraakverhaal Vennoten hebben via een getrapte structuur inspraak in de werking van Cera op diverse niveaus. Regionale Adviesraden De ca. 400.000 vennoten worden vertegenwoordigd door zo’n 900 adviserende leden in 45 Regionale Adviesraden (RAR): 6 tot 9 regio’s per Vlaamse provincie (Nederlandstalig), 1 regio voor Brussel (Nederlandstalig en Franstalig), 1 regio voor Oost-België (Duitstalig) en 7 regio’s voor Wallonië (Franstalig). Deze adviesraden zijn de lokale antennes van Cera. Ze hebben een belangrijke rol in de doorstroming van informatie van de bestuursorganen naar de basis en vice versa en beslissen autonoom over financiële ondersteuning van regionale projecten. De Regionale Adviesraden komen vier keer per jaar samen. Er zijn drie formele vergaderingen onder begeleiding van hun regionale adviseur en een informele samenkomst. Bij de meeste Regionale Adviesraden vindt een van de drie formele vergaderingen plaats bij een ondersteunde organisatie. Naast de activiteiten van Cera komen vooral de regionale maatschappelijke projecten aan bod. Elke Regionale Adviesraad heeft een budget voor financiële ondersteuning van dergelijke projecten. Daarnaast zijn veel RAR-leden aanwezig op de Algemene Vergadering, op opleidingen en op diverse activiteiten in het kader van de vennotenvoordelen en de maatschappelijke werking van Cera. Ook nemen ze het meter- of peterschap op voor projecten die regionaal gesteund worden. Réunion des Bureaux des Conseils Consultatifs Régionaux In Wallonië worden projecten die de geografische grenzen van een regio overschrijden of impact hebben op een belangrijk deel van Wallonië of de Franstalige Gemeenschap, behandeld door de ‘Réunion des Bureaux des Conseils Consultatifs Régionaux’ (RDB). Deze projectwerking is een alternatief voor de extra budgetten die in de andere regio’s toegekend worden aan stedelijke gebieden. De RDB komt drie keer per jaar bijeen en is samengesteld uit de voorzitter en ondervoorzitter van alle Conseils Consultatifs Régionaux (CCR) en twee leden van CCR Brussel, waarvan één de voorzitter of de ondervoorzitter is.

Jaarverslag 2022 23 Nationale Adviesraad Elke RAR is door vier leden vertegenwoordigd in de Nationale Adviesraad (NAR): de voorzitter, de ondervoorzitter en twee afgevaardigde leden (180 leden), die tijdens de NAR aangevuld worden met enkele leden van de bestuursorganen. De Nationale Adviesraad komt twee keer per jaar samen in Leuven. Deze vergaderingen zijn een belangrijk ontmoetingsmoment voor de NAR-leden met de leden van de Raad van Bestuur, de directie en de medewerkers van Cera. Voor de volledigheid vermelden we nog dat vanuit de Nationale Adviesraad en de Regionale Adviesraden 14 niet-uitvoerende bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur (zie ook ‘Onze werkingsstructuur’). Van Domeinstuurgroep naar Maatschappelijke Adviesraad Op 26 november 2021 keurde de Raad van Bestuur van Cera de vernieuwde inspraak in de maatschappelijke werking goed. Sinds 2022 organiseert Cera haar inspraak onder de koepel van de ‘Maatschappelijke Adviesraad’ (MAR), waaronder drie ambitiestuurgroepen, een werkgroep Cera Kunstcollectie en een verbindend voorzittersoverleg ressorteren. Centraal in het geheel staat ‘reflectie & verbinding’: • brede verbinding tussen onze maatschappelijke werking en de grote achterban van vennoten, startend met de Regionale Adviesraden • brede verbinding van onze maatschappelijke werking met alle andere aspecten in onze werking (bv. vennotenvoordelen, events, communicatie) • brede verbinding en kruisbestuiving tussen alle leden van de Maatschappelijke Adviesraad onderling, met het voorzittersoverleg als formeel element hierin. Het vernieuwde model is een startpositie, die Cera de volgende jaren vanuit de praktijk en met de leden van de MAR stelselmatig zal evalueren, bijsturen en laten evolueren. In 2023 gaat Cera verder met de praktische uitwerking van deze omschakeling.

op 31·12·2022 795.327 130.261 14.798 4.807 UNIEKE BEZOEKERS WEBSITE ABONNEES CERA NIEUWSBRIEF VOLGERS OP FACEBOOK NL & FR VOLGERS OP INSTAGRAM ONS INSPRAAK- VERHAAL

58% 42% 36% 64% 22% 78% 27% 73% LEDEN % AANTAL DEELNEMERS VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR RDB *waarvan 14 vennoten 19* 18 97% 89% RAR/CCR 921 82% NAR 197 86% AANTAL AANWEZIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 JUNI 2022 1.530

26 Jaarverslag 2022 Onze maatschappelijke projectwerking Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar. Cera-vennoten scharen zich achter coöperaties en projecten die maatschappelijk relevant zijn en zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Onze drie ambities Cera gelooft in de kracht van samenwerking. Dat is onze motor, middel en doel. Samen met onze 400.000 vennoten en honderden partnerorganisaties zetten we de kracht van ons grote ledenaantal en engagement in om een samenleving te creëren met oog voor welvaart én welzijn, nu en later. Onze maatschappelijke werking inspireert, motiveert en activeert vennoten, partners en de brede bevolking. Want samen realiseren we waar we alleen te klein voor zijn. Samen creëren we verbinding, slagkracht en verandering, richting een duurzame, solidaire en sterke samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen de vruchten zal plukken. Iedereen verdient respect. Iedereen moet toegang krijgen tot basisrechten. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook wie op grenzen botst van fysieke of psychische uitdagingen, armoede of eenzaamheid. Ook hun stem willen we zijn, samen met onze talloze partners en vennoten. Daarom zetten we onze schouders onder deze drie ambities: Ambitie 1: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels Iedereen heeft waardevolle competenties, maar bij sommigen blijven die onderbenut door vooroordelen of ongelijke toegang tot grondrechten als onderwijs, een menswaardig inkomen, gezondheidszorg of sociale en culturele participatie. Wij willen die drempels wegnemen en werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Hier en in het Zuiden, waar we via BRS microfinancieringsorganisaties steunen en zo lokale ondernemers en boeren stimuleren om het heft in eigen handen te nemen. In eigen land willen we via kennis en inzicht een sterkere verbondenheid creëren met mensen in het Zuiden. Ambitie 2: Warme en zorgzame buurten voor iedereen Wij willen van straten weer buurten maken en van inwoners weer buren, die elkaar bij naam kennen en helpen. Sterke buurten en gemeenschappen die aan elkaar hangen en oog hebben voor wie het moeilijk heeft. Die samen het hoofd bieden aan lokale uitdagingen op het vlak van armoede, vereenzaming, groen, milieu, mobiliteit of vrije tijd. Zowel in steden, gemeenten als ‘op de buiten’, want elke context kent zo zijn eigen problemen of noden. Samen mobiliseren we de kracht van de gemeenschap voor een sterke samenleving. Ambitie 3: Sterke en breed gedragen coöperaties Of het nu gaat om burgerinitiatieven, om ondernemers die de handen in elkaar slaan, of om medewerkers die bewust op een andere manier willen werken: coöperaties zijn een krachtig en flexibel antwoord op actuele economische en maatschappelijke uitdagingen. Daarom promoten we dit model in elke sector als volwaardige ondernemingsvorm bij onze vennoten en het brede publiek, met speciale aandacht voor jongeren als trekkers van toekomstige coöperaties. We zetten nieuwe of potentiële coöperaties op weg om solide spelers te worden. We versterken de werking van startende of gevestigde coöperaties via coaching, advies en trajectbegeleiding. We stimuleren mensen om zelf als burger en klant een beroep te doen op coöperaties en bewust te consumeren, leven en werken. Zo werken we actief mee aan een sterk lokaal verankerde economie.

Jaarverslag 2022 27 Onze waarden Samen met onze vennoten realiseren we duurzame maatschappelijke impact, in samenwerking met vele partners, solidair en met respect voor iedereen. Samenwerking Samen met onze vennoten en partners stimuleren wij de samenleving om haar blik te verruimen. We moedigen kruisbestuivingen aan tussen organisaties, tussen sectoren, tussen beleid, praktijk en onderzoek, tussen nationale en lokale projecten, tussen de gemeenschappen, tussen het Noorden en het Zuiden. Zo zijn we een katalysator voor nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij synergie en dialoog centraal staan. We streven een breed draagvlak na voor al onze projecten, evenals de duurzame inbedding ervan. Solidariteit We leggen de nadruk op gedeelde verantwoordelijkheid. De uitdagingen waarmee onze samenleving vandaag te kampen heeft, vragen om oplossingen waarbij iedereen betrokken is en waaraan iedereen kan bijdragen. Cera-vennoten spelen daarin een actieve rol. Sociale cohesie, inlevingsvermogen en participatie zijn daarbij kernbegrippen. We juichen spontane solidariteit toe, benadrukken wederkerigheid en bevorderen emancipatie. We stimuleren de betrokkenheid van mensen en vrijwilligers bij projecten. Respect voor iedereen Wij erkennen het belang van elk mens: als individu en als lid van zijn omgeving en de samenleving. Iedereen heeft talenten, competenties en ervaringen die anders zijn en daarom waardevol voor de samenleving als geheel. Iedereen heeft een waardevolle stem. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Respect draait rond luisterbereidheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Inspraak en betrokkenheid zijn zinvol. Essentieel zelfs. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kunnen opnemen, zijn competenties ten volle kunnen ontplooien. Want zelfrealisatie is de sleutel tot de behartiging van collectieve belangen. Regionale projectwerking Cera realiseert haar opdracht in nauwe samenwerking met haar vennoten en hun vertegenwoordigers. Via een getrapte structuur hebben de vennoten inspraak in de werking van de organisatie. Het zijn de leden van de Regionale Adviesraden (RAR’s) die de ingediende aanvragen voor financiële steun aan lokale projecten beoordelen, en beslissen welke projecten voor welk bedrag steun krijgen. Zo creëert Cera vanuit de basis maatschappelijke impact op lokaal niveau. De lokale vennoten, met een grote betrokkenheid bij en kennis over hun regio, geven zo de projectwerking van Cera geloofwaardigheid en draagvlak. De RAR-leden hebben daarbij oog voor zowel kwaliteitsvolle projecten, die aansluiten bij de drie ambities, als voor de waardering van de plaatselijke vennotenbasis. Alle adviesraden functioneren volgens dezelfde Cera-waarden binnen de Cera-structuur. Uiteraard heeft elke RAR zijn eigenheid, die onder meer bepaald wordt door de verscheidenheid en eigenheid van de RAR-leden zelf, het karakteristieke van de regio en de lokale verenigingen en de aard van de projecten.

RAR: Regionale Adviesraad RDB: Réunion des Bureaux des CCR ONZE REGIONALE PROJECTWERKING REGIONALE ADVIESRADEN (RAR) GOEDGEKEURDE PROJECTEN RAR 571 RDB 19 RAR-LEDEN RAR 921 RDB 18 45 op 31·12·2022

RAR RDB RDB RAR 67% 33% 24% RDB RAR 0% 3% VERDELING PER AMBITIE TOTAALBEDRAG PROJECTEN RAR € 1.361.990 RDB € 128.116 GEMIDDELDE BEDRAG PER PROJECT RAR € 2.385 RDB € 6.743 73%

30 Jaarverslag 2022 Nationale maatschappelijke dienstverlening Voor elk van de 3 ambities investeert Cera ook in grote nationale projecten, initiatieven en campagnes en in dienstverlening, vaak met grote betrokkenheid van haar vennoten. Daarvoor werkt Cera samen met een honderdtal partnerorganisaties uit social profit, onderzoek, onderwijs, praktijkwerkers, stichtingen en overheidsinstanties. Projectportfolio Voor elke ambitie zijn - in samenspraak met de maatschappelijke adviesraad (MAR) - programma’s en deelprogramma’s gedefinieerd die verder richting geven aan de maatschappelijke werking. Deze programma’s omschrijven ook duidelijk de maatschappelijke impact die beoogd wordt. De portfolioaanpak zorgt voor focus en biedt een duidelijk kader voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en acties. Participatie door vennoten Het is een belangrijk aandachtspunt om de maatschappelijke werking nog sterker te verbinden met de brede vennotenwerking. Door haar brede achterban kan Cera een unieke rol spelen om actuele maatschappelijke thema’s tot bij een brede groep mensen te brengen, te inspireren en van onderuit op te pikken wat er leeft. Cera moedigt haar vennoten aan om mee te participeren in de maatschappelijke werking. Er is een uitgebreid aanbod webinars en studiedagen, er zijn exposities gelinkt aan de maatschappelijke werking, vennoten kunnen zich zelf engageren in specifieke projecten. De maatschappelijke werking komt ook aan bod in specifieke vennotenvoordelen, zoals de Cera GoodWalk, die vennoten al wandelend in een stad langs diverse Cera-projecten leidt en de Tour de Cera, waarbij vennoten uitgenodigd worden om al fietsend de maatschappelijke werking te ontdekken. Via een campagnematige aanpak wordt een maatschappelijk thema zo breed mogelijk doorvertaald in zoveel mogelijk aspecten van de communicatie en vennotenwerking. Enkele nationale projecten in de kijker Ambitie 1: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels Bouwen aan een dementievriendelijke samenleving In Vlaanderen en Brussel hebben 141.000 mensen dementie. Tegen 2070 zou deze groep aangroeien tot 283.000. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zet Cera in op een genuanceerde beeldvorming over dementie. In 2022 organiseerde Cera maar liefst vijf gratis webinars over dit thema. We lieten experten, mantelzorgers en mensen met dementie aan het woord. We lanceerden ook een oproep zodat twaalf woonzorgcentra of dagverzorgingscentra in Vlaanderen Samen-Leessessies opzetten voor ouderen. En samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en Radio 1 lanceerden we de podcastreeks MISTLICHT. Eind 2022 werd deze al door 53.000 mensen beluisterd. Samen psychische problemen bespreekbaar maken Er bestaan veel vooroordelen en misverstanden over psychische problemen en psychische kwetsbaarheid. Nochtans komt 1 op 4 personen er tijdens hun leven mee in aanraking. In 2021 en 2022 organiseerden Cera en Te Gek!? een campagne over depressie. In dit verband trokken zo’n 734 vennoten naar de voorstelling ‘ik ben de walvis’. Met TEJO, Therapeuten voor Jongeren, zetten we een rondreizende belevingsexpo op. We moedigden Cera-vennoten aan om zich kandidaat te stellen als TEJO-vrijwilliger in een van de 18 lokale vestigingen. En samen met Similes lanceerden we in oktober de Warme Babbel, voor naasten van iemand met psychische problemen.

Jaarverslag 2022 31 Jongeren met een vluchtverleden versterken in beeld en stem Project Ananas is een samenwerking tussen Cera, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Tumult, om de leefwereld van jongeren met een vluchtverleden zichtbaar te maken, en hun gedeelde noden en wensen te articuleren. Met dit project zorgen we er voor dat de jongeren niet alleen stof tot discussie zijn, maar ook deel uit maken van de discussie. De naam van het project werd gekozen door de jongeren zelf, Ana-Nas betekent in het Arabisch “Ik ben de mensen”. De jongeren nemen onder de begeleiding van vrijwilligers uit het jeugdwerk het project zelf in handen. Ze focussen op fijne ontmoetingen, komen maandelijks samen en gaan op kamp. De jongeren krijgen handvaten rond storytelling, politiek en communicatie, maar er wordt vooral ook een veilige ruimte gecreëerd waarin de jongeren zichzelf kunnen zijn. Met grotere campagnes als ‘Hello’, ‘De Geluksbrengers’ en ‘Taste of home’ wordt bij het brede publiek het draagvlak vergroot voor jonge vluchtelingen. Deze jonge mensen hebben het vaak moeilijk om te connecteren met de wereld waarin ze terecht komen en kunnen hulp gebruiken bij heel kleine zaken. Met Good Company by Cera zetten vennoten zich in als vrijwilliger. Een hallo, een warm welkom, is de start van het geluk van jonge vluchtelingen. Ambitie 2: Warme en zorgzame buurten voor iedereen Lokale Helden Lokale Helden, dat is lokaal talent een podium bieden. Want elk groepje dat ooit op een podium staat, begint heel lokaal. Op een zolder, in een garage of jeugdhuis. Bovendien heeft onze partner VI.BE onderzocht en aangetoond dat muziek mensen over culturen en generaties heen samenbrengt en verbindt. Logisch dat we dat als Cera een warm hart toedragen. Via een projectoproep konden onze RAR’s lokale-helden-initiatieven die steun aanvroegen, helpen met budget voor hun event. • 55 initiatieven kregen steun van een RAR (dat is maar liefst 40% van de initiatieven) • 21 RAR’s kenden steun toe Meer dan de helft van de organisatoren geeft aan dat ze zonder die Cera-steun geen event hadden kunnen organiseren. In totaal genoten 29.000 bezoekers van lokaal talent tijdens Lokale Helden. Cera-Notenkrakken Notenkrakken, dat zijn mensen die streven naar een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Voor het eerst riepen we onze vennoten over heel Vlaanderen en ook in de regio Verviers in Wallonië op om noten te rapen. Met resultaat, want meer dan 10.000 mensen vroegen hun raappakket aan. Zo verzamelden we 30.000 kilo walnoten in 85 sociale ateliers. Dat leverde niet alleen bijzondere en inspirerende ontmoetingen op, maar ook een heleboel zinvol werk voor die ateliers! Met veel zorg en liefde zullen zij de noten kraken zodat we er vervolgens notenolie van kunnen persen. Een lokaal product voor en door onze strafste en warmste coöperatie. Générations solidaires “Générations solidaires” is een oproep voor projecten ter bevordering en ondersteuning van (opkomende of groeiende) solidaire burgerinitiatieven, die de sociale band tussen de generaties versterken en het dagelijkse leven van iedereen verbeteren. Deze oproep wordt georganiseerd in Franstalig België en maakt het mogelijk om burgers die zich engageren in de kijker te zetten en financieel te ondersteunen. Ook jongeren worden hierbij betrokken, aangezien scholen specifieke steun krijgen om jongeren aan te moedigen lokale solidariteitsprojecten op te zetten. Tijdens de zesde editie in 2022 werden 83 projecten ingediend. Het is niet ongewoon om in de aanvragen organisaties te vinden die in het verleden al door Cera zijn gesteund of die Cera juist ontdekken na de projectoproep. Elk jaar worden ook CCR-leden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Voor deze editie waren er 5 plaatsen beschikbaar!

32 Jaarverslag 2022 Ambitie 3: Sterke en breed gedragen coöperaties Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen – Postgraduaat Negentien studenten – waaronder 10 Cera-vennoten - studeerden in september 2022 af binnen het postgraduaat coöperatief ondernemen opgezet binnen het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen (KCO). Het postgraduaat leverde diverse boeiende proefschriften op ter realisatie van de Ceraambitie ‘sterke en breed gedragen coöperaties’. Enkele Cera-collega’s gaven er ook samen met de KU Leuven-docenten gastlessen. Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Cera, Boerenbond en KU Leuven, gaat het KCO een derde fase (2022-2025) in met nieuwe doelstellingen en een stevig ambitieniveau. Vorming en begeleiding van coöperaties 15 bestuurders van 7 coöperatieve ondernemingen namen in de herfst van 2022 deel aan onze tweedaagse training voor leden van de Raad van Bestuur van coöperaties. En we telden 13 bestuurders van eveneens 7 coöperaties voor onze vierdaagse training voor bestuurders van agrarische coöperaties. Via het project ‘Do It Coop’ coachten we samen met Crédal niet minder dan 80 Franstalige coöperaties (in spe). Cera begeleidde in 2022 via advies en coaching zelf 36 Nederlandstalige coöperaties uit heel diverse sectoren met een tevredenheidspercentage van maar liefst 98%! Coöperatief wonen Uit het Cera-onderzoek naar woonnoden en coöperatief wonen bij 2.246 Belgen bleek de interesse in coöperatief wonen. Dus niet te verwonderen dat de ontwikkeling van wooncoöperaties in Vlaanderen versnelt. Als output van het Cera-traject waarin we coöperatief ondernemen zien als antwoord op de woonuitdagingen, lanceerde de Vlaamse Overheid in 2022 een oproep naar vijf steden en gemeenten die willen pionieren met coöperatieve woonprojecten. Met verschillende lezingen over coöperatief wonen inspireerden we deelnemers in Kortrijk, Hasselt, Antwerpen, Knokke, Brussel en Leuven. De Horizon 2050-lezing ‘Circulair en coöperatief bouwen en wonen: van droom naar daad’, met Thomas Rau als keynote trok de aandacht van meer dan 500 mensen die zowel live als online deelnamen.

Jaarverslag 2022 33

NATIONALE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING op 31·12·2022 TOTAAL BUDGET Nationale projecten BUDGET BESTEED PER AMBITIE 33 20 13 2 € 997.686 € 768.799 € 520.154 € 120.959 € 2.407.598 68 PROJECTEN 95.283 Bestelde vennotenvoordelen gelinkt aan maatschappelijke werking

11.652 deelnemers 3734 vennoten 53 126 123.585 VORMING / WEBINARS / EVENTS ADVIESVERLENING & COACHING COÖPERATIEF ONDERNEMEN UNIEKE BEZOEKERS van projectpagina’s op de website COMMUNICATIEKANALEN Kunstwerken in bruikleen 39 CERA-KUNSTCOLLECTIE € 33.311 Nieuwe aankopen 5 Cera Coop News 15.493 Abonnees Cera Art e-zine 11.334 Abonnees Partner- Nieuwsbrief 2416 Abonnees 7 3 5 9 PERSBERICHTEN PERS

36 Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 37 Internationale maatschappelijke dienstverlening Op internationaal vlak focust Cera via het partnerschap met BRS op het thema ‘Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden’. Agrifinanciering, coöperatief ondernemen en bankverzekeren zijn niet toevallig de belangrijkste thema’s waarin BRS in het Zuiden actief is. Dit is immers de kern van de coöperatieve geschiedenis van Cera en een expertise waarmee BRS voor organisaties in het Zuiden een interessante meerwaarde biedt. BRS vzw BRS helpt via microfinancieren en microverzekeren om de levenskwaliteit van rurale ondernemers en boeren in het Zuiden duurzaam te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners, gebaseerd op de unieke praktijkervaring en kennis van (coöperatief) bankieren en verzekeren. BRS steunt microfinancieringsinstellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië die microkredieten, microspaarformules en microverzekeringen aanbieden op coöperatieve basis. Waarom? Omdat BRS gelooft in de bijzondere daadkracht van samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. In eigen land zet BRS zich in om mensen te informeren over microfinancieren en microverzekeren en om hen warm te maken voor deze vorm van internationale samenwerking. Een van de grote troeven van BRS is gespecialiseerde adviesverlening en vorming. Hiervoor kan BRS rekenen op het engagement van deskundige vrijwilligers. Als ‘collega’s in hetzelfde métier’ zetten experts van KBC en Cera zich in om hun praktische ervaring met hun collega’s in het Zuiden te delen. Voor deze unieke vorm van samenwerking kan BRS zowel rekenen op gepensioneerde als actieve personeelsleden. BRS Microfinance Coop BRS Microfinance Coop is een erkend coöperatief ontwikkelingsfonds. BRS vzw, Cera en KBC zorgden voor de startinbreng van 17.500.000 euro. Eind 2022 hadden 1719 vennoten op deze aandelen ingetekend voor 4.706.500 euro. Er is voorlopig geen nieuwe uitgifte van A-aandelen voor particuliere investeerders voorzien omdat BRS Microfinance Coop over voldoende middelen beschikt. BRS Microfinance Coop streeft naar een financieel en sociaal rendement voor iedere vennoot. Dit is mogelijk omdat ze de organisaties waarin ze investeert zeer grondig screent op hun coöperatieve geest, hun financiële en hun sociale kwaliteiten. BRS Microfinance Coop investeert de opgehaalde inbreng in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Afrika, Latijns-Amerika of Azië, die op hun beurt microkredieten verstrekken aan lokale ondernemers en landbouwers, of aan de coöperaties die ze verenigen. Sinds 2021 zijn nieuwe leningen van BRS Microfinance Coop voorbehouden aan individuele MFIpartners die nauw betrokken zijn bij de werking van BRS vzw (coaching en vorming). Daarnaast investeert BRS Microfinance Coop in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen met een focus op rurale ondernemers en boeren in Afrika en Latijns-Amerika. In 2022 besloot de Raad van Bestuur om het kapitaal in Incofin cv te verhogen met 1 miljoen euro en een participatie van 1 miljoen euro bij Alterfin cv te nemen. Meer info: www.brs.coop

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==